Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger


I. Almindelige forretningsbetingelser


§ 1 Grundlæggende bestemmelser


(1) De følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Axel Suijker) via hjemmesiden https://www.aktivstof.dk/. Medmindre andet er aftalt, er det udelukket at medtage evt. egne betingelser, hvis det er nødvendigt.


(2) En "forbruger" i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i altovervejende grad ikke kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Ved "erhvervsdrivende" forstås enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en retshandel som led i sin selvstændige erhvervsmæssige eller kommercielle virksomhed.


§ 2 Indgåelse af aftalen


(1) Kontraktens genstand er salg af produkter .


(2) Så snart du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt via online-shoppingvognsystemet på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.


(3) Købsaftalen finder sted via online-shoppingvognsystemet på følgende måde:

De produkter, der skal købes, flyttes til "indkøbskurven". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigationslinjen og til enhver tid foretage ændringer der.

Efter at have tilgået siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, får du til sidst ordreoplysningerne igen vist som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, bliver du enten ført til siden med ordreoversigten i vores online-shop eller videresendt til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.

Hvis du bliver videresendt til det pågældende straksbetalingssystem, skal du vælge og/eller indtaste dine data efter behov. Endelig vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller, efter at du er blevet videresendt tilbage til vores online shop.

 

Inden du afgiver ordren, har du endnu en gang mulighed for at gennemgå eller ændre (du kan også bruge "Tilbage"-knappen i din webbrowser) alle oplysninger på siden med ordreoversigten eller for at annullere købet.

Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("bestilling med betalingspligt", "køb" / "køb nu", "bestilling med betalingspligt", "betal" / "betal nu" eller lignende betegnelse) erklærer du den juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.


(4) Du er ikke bundet af dine forespørgsler vedrørende oprettelsen af et tilbud, som er blevet formidlet til os. Vi giver dig et tekstmæssigt og bindende tilbud (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for en frist på 5 dage.


(5) Udførelsen af ordren og fremsendelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, foregår delvist automatisk via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, som du har deponeret hos os, er den korrekte, og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre dig, at de pågældende e-mails ikke er blokeret af et SPAM-filter.


§ 3 Individuelt udformede produkter


(1) Du giver os de relevante oplysninger, tekster eller data, der er nødvendige for at tilpasse varerne via online-bestillingssystemet eller via e-mail uden unødig forsinkelse efter indgåelse af kontrakten. Eventuelle specifikationer, som vi måtte udstede vedrørende filformater, skal tages i betragtning.

 

(2) Du er forpligtet til at sikre, at du ikke overfører data, hvis indhold krænker eksterne parters rettigheder (især ophavsret, navne- og varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt for alle krav i forbindelse med dette spørgsmål, der måtte blive rejst af eksterne parter. Dette gælder også for omkostninger i forbindelse med en eventuel juridisk repræsentation, der måtte blive nødvendig i denne forbindelse.

 

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for tekstmæssig korrekthed. I denne henseende påtager vi os intet ansvar for fejl.


§ 4 Særlige aftaler i forbindelse med de tilbudte betalingsmetoder


(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De enkelte betalingsmetoder via "PayPal" vil blive vist for dig under en tilsvarende udpeget knap på vores internetpræsentation samt i forbindelse med online-bestillingsprocessen. "PayPal" kan anvende andre betalingstjenester til betalingsafvikling; hvis der gælder særlige betalingsbetingelser, vil du blive informeret herom særskilt. Du kan finde flere oplysninger om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold


(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis der er tale om krav, der udspringer af samme kontraktforhold.


(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.


§ 6 Garantier


(1) De lovbestemte garantirettigheder finder anvendelse.


(2) Som forbruger opfordres du til straks efter leveringen at kontrollere varen for fuldstændighed, synlige fejl og transportskader og straks at meddele dine reklamationer skriftligt til os og fragtfirmaet. Selv om du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indvirkning på dine lovmæssige garantikrav.


(3) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret herom af os inden afgivelse af kontraktserklæringen, og afvigelsen blev udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter.


§ 7 Valg af lovvalg


(1) Tysk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke medfører, at den beskyttelse, der er garanteret af de ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor den pågældende kundes sædvanlige opholdssted er beliggende, ophæves (benefit-of-the-doubt-princippet).


(2) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.


II. Oplysninger om kunden


1. Sælgerens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Telefon: 0543193234

E-mail: info@aktivstof.dkAlternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke villige og ikke forpligtede til at indlede en tvistbilæggelsesprocedure ved forbrugernes voldgiftsnævn.

2. Oplysninger om indgåelsen af kontrakten


De tekniske skridt i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "indgåelse af kontrakten" i vores standardforretningsbetingelser (del I.).


3. Kontraktsprog, lagring af kontraktens tekst


3.1 Kontraktsproget er engelsk.


3.2 Kontraktteksten i sin helhed gemmes ikke hos os. Inden ordren sendes, kan kontraktdataene via online - indkøbskurvsystemet udskrives eller gemmes elektronisk via browserens udskriftsfunktion. Når ordren er modtaget af os, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger i forbindelse med fjernsalgsaftaler og de almindelige forretningsbetingelser til dig igen via e-mail.


3.3 Du får alle kontraktmæssige oplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud tilsendt i skriftlig form, f.eks. via e-mail ved forespørgsler om tilbud uden for online-butikskurvsystemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.


4. Hovedtræk ved produktet eller tjenesteydelsen


De vigtigste egenskaber ved varen og/eller tjenesteydelsen fremgår af det pågældende tilbud.


5. Priser og betalingsordninger


5.1 De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, er totalpriser, ligesom forsendelsesomkostningerne. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle tilfældige afgifter.


5.2 De påløbne forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises særskilt i løbet af bestillingstransaktionen og skal desuden afholdes af dig, for så vidt gratis levering ikke er bekræftet.


5.3 Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan vi pådrage os urimelige ekstraomkostninger, f.eks. told, afgifter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutagebyrer, der opkræves af bankerne), som du skal bære. 


5.4 Du skal også afholde de omkostninger, der opstår i forbindelse med pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-land, men hvor betalingen initieres uden for EU.


5.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises ved at klikke på den relevante knap på vores websted eller oplyses i det respektive tilbud.


5.6 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmetoder, bliver de betalingskrav, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, straks forfaldne.


6. Leveringsbetingelser


6.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og evt. eksisterende leveringsrestriktioner fremgår ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.


6.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovmæssigt reguleret: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld ødelægges eller forringes under forsendelsen, går først over på dig, når den pågældende vare leveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har givet et transportfirma, som ikke er udpeget af os, eller en person, som på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag.


7. Lovpligtig garantiret


Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelserne om "Garanti" i vores generelle forretningsbetingelser (del I). 


Disse SBT'er og kundedata er udarbejdet af de jurister med speciale i IT-ret, der arbejder for Händlerbund, og kontrolleres løbende for lovmæssig overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed og påtager sig ansvaret i tilfælde af advarsler. Nærmere oplysninger findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.


sidste opdatering: 29.11.2022