Gratis forsendelse til Danmark fra 740 kr !
Facebook Instagram

Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger


I. Standard forretningsbetingelser


§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) De følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Axel Suijker) via hjemmesiden https://www.aktivstof.dk/. Medmindre andet er aftalt, er det udelukket at medtage dine egne betingelser, hvis det er nødvendigt.

(2) En "forbruger" i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i overvejende grad ikke kan henføres til vedkommendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Udtrykket "erhvervsdrivende" henviser til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en retshandel i medfør af sin uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.


§ 2 Indgåelse af aftalen

(1) Kontraktens genstand er salg af produkter.

(2) Så snart du har placeret det pågældende produkt på vores hjemmeside, sender vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger: 

De varer, der skal købes, lægges i "indkøbskurven". Du kan til enhver tid åbne "indkøbskurven" ved hjælp af den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der. 

Når du har klikket på knappen "Checkout" eller "Proceed to order" (eller lignende betegnelse) og indtastet de personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises ordredataene til sidst for dig som en ordreoversigt. 

Hvis du bruger et straksbetalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigten i vores online shop eller blive videresendt til hjemmesiden for udbyderen af straksbetalingssystemet. 

Hvis du bliver videresendt til det relevante straksbetalingssystem, skal du vælge og/eller indtaste dine data efter behov. Endelig vises ordredataene som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af straksbetalingssystemet, eller efter at du er blevet sendt tilbage til vores onlinebutik.

Før du afsender ordren, har du mulighed for endnu en gang at gennemgå eller ændre (du kan også bruge knappen "Tilbage" i din webbrowser) alle oplysninger på siden med ordreoversigten eller annullere købet.

Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("ordre med betalingsforpligtelse", "køb" / "køb nu", "ordre med betalingsforpligtelse", "betal" / "betal nu" eller lignende betegnelse) erklærer du den juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten er indgået.

(4) Du er ikke bundet af dine forespørgsler om oprettelse af et tilbud, der er blevet formidlet til os. Vi giver dig et tekstligt og bindende tilbud (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for en periode på 5 dage.

(5) Udførelsen af ordren og afsendelsen af alle detaljer, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, finder sted via e-mail på en delvist automatiseret måde. Derfor skal du sikre dig, at den e-mailadresse, du har opgivet til os, er den korrekte, og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre dig, at de respektive e-mails ikke er blokeret af et SPAM-filter.


§ 3 Individuelt designede produkter

(1) Du giver os de relevante oplysninger, tekster eller data, der er nødvendige for at tilpasse varerne via online-bestillingssystemet eller via e-mail uden unødig forsinkelse efter indgåelse af kontrakten. Der skal tages hensyn til eventuelle specifikationer, som vi måtte udstede vedrørende filformater.

(2) Du er forpligtet til at sikre, at du ikke overfører data, hvis indhold krænker eksterne parters rettigheder (især ophavsret, navnerettigheder og varemærkerettigheder) eller bryder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt for alle krav i denne forbindelse, som måtte blive rejst af eksterne parter. Dette gælder også omkostningerne forbundet med enhver juridisk repræsentation, der kan blive nødvendig i denne henseende.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for tekstnøjagtighed. I denne henseende påtager vi os intet ansvar for fejl.


§ 4 Særlige aftaler i forbindelse med de tilbudte betalingsmetoder

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De enkelte betalingsmetoder via "PayPal" vil blive vist for dig under en tilsvarende udpeget knap på vores internettilstedeværelse såvel som i onlinebestillingsprocessen. "PayPal" kan bruge andre betalingstjenester til betalingsbehandling; hvis der gælder særlige betalingsbetingelser, vil du blive informeret om disse separat. Du kan finde flere oplysninger om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Tilbageholdelsesret, forbehold af ejendomsrettigheder

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis den pågældende situation involverer krav, der stammer fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er erhvervsdrivende, gælder følgende betingelser også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det igangværende forretningsforhold er betalt fuldt ud. De varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, må ikke pantsættes eller overdrages til sikkerhed, før ejendomsretten til de nævnte varer skifter hænder.

b) Du kan videresælge varerne inden for rammerne af en velordnet transaktion. I den forbindelse overdrager du hermed alle krav i størrelsesordenen af faktureringsbeløbet, der tilfalder dig som følge af videresalget, til os, og vi accepterer overdragelsen. Desuden er du bemyndiget til at inddrive den pågældende fordring. Såfremt du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser på en ordentlig måde, forbeholder vi os dog ret til selv at inddrive kravet.

c) I en situation, hvor der sker en sammenlægning af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, får vi medejerskab til den nye vare. Dette medejerskab svarer til forholdet mellem fakturaværdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og de andre behandlede varer på tidspunktet for behandlingen.

d) Hvis du fremsætter en sådan anmodning, er vi forpligtet til at frigive de sikkerheder, der tilkommer os, i det omfang den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10%. Vi er ansvarlige for udvælgelsen af de sikkerheder, der skal frigives.


§ 6 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder er gældende.

(2) Som forbruger er du forpligtet til straks ved leveringen at kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige mangler og transportskader og straks skriftligt at meddele os og fragtfirmaet dine reklamationer. Selv hvis du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indflydelse på dine juridiske garantikrav.

(3) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret om den af os, før du indsendte kontraktangivelsen, og afvigelsen blev udtrykkeligt og separat aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) I det omfang du er erhvervsdrivende, gælder følgende som afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som varens kvalitet, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og erklæringer fra producenten.

b) I tilfælde af mangler yder vi efter eget valg garanti ved afhjælpning af manglen eller efterlevering. Hvis afhjælpning af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kræve et afslag i prisen eller hæve kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter endnu et mislykket forsøg, medmindre varens eller mangelens art eller andre omstændigheder tilsiger andet. I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at bære de øgede omkostninger, der opstår som følge af transporten af varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, medmindre en sådan transport er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Forkortelsen af perioden gælder ikke

 - for skader, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;

 - for så vidt vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;

 - i tilfælde af genstande, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfuldhed;

 - i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du kan gøre gældende over for os i forbindelse med rettigheder, der opstår som følge af mangler.


§ 7 Lovvalg

(1) Tysk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke resulterer i tilbagekaldelse af den beskyttelse, der er garanteret af de obligatoriske bestemmelser i loven i det land, hvor den respektive kundes sædvanlige opholdssted er beliggende (benefit-of-the-doubt-princippet).

(2) Bestemmelserne i FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er udtrykkeligt uanvendelige.II. Oplysninger om kunden


1. Sælgerens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Telefon: 0543193234

E-mail: info@aktivstof.dk


Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn.


2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "indgåelse af kontrakten" i vores standard forretningsbetingelser (del I.).


3. Aftalesprog, lagring af kontraktens tekst

3.1 Kontraktsproget skal være engelsk.

3.2 Den fuldstændige kontrakttekst gemmes ikke hos os. Før ordren sendes, kan kontraktdataene via online-indkøbskurvsystemet udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når ordren er modtaget af os, sendes ordredataene, de lovpligtige detaljer i forbindelse med fjernsalgskontrakter og standardforretningsbetingelserne til dig via e-mail.

3.3 Alle kontraktmæssige oplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud sendes til dig i skriftlig form, f.eks. via e-mail i forbindelse med tilbudsforespørgsler uden for online-indkøbskurvsystemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.


4. Produktets eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber

De vigtigste egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.


5. Priser og betalingsordninger

5.1 De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, repræsenterer de samlede priser, og det samme gælder forsendelsesomkostningerne. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle afgifter.

5.2 De forsendelsesomkostninger, der påløber, er ikke inkluderet i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordretransaktionen og skal desuden bæres af dig, for så vidt gratis levering ikke er bekræftet.

5.3 Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan vi pådrage os urimelige ekstraomkostninger, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutagebyrer, der opkræves af bankerne), som du skal bære. 

5.4 Du skal også bære de omkostninger, der opstår ved pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen er indledt uden for EU.

5.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller oplyses i det respektive tilbud.

5.6 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmetoder, forfalder de betalingskrav, der opstår som følge af den indgåede kontrakt, straks til betaling.


6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eksisterende leveringsbegrænsninger, hvis relevant, kan findes ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er følgende reguleret ved lov: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld ødelægges eller forringes under forsendelsen, overgår først til dig, når den pågældende vare er leveret, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er angivet af os, eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er erhvervsdrivende, sker levering og forsendelse på din egen risiko.


7. Lovbestemt garantiret

Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelserne om "Garanti" i vores generelle forretningsbetingelser (del I). 

Disse SBT'er og kundeoplysninger er udarbejdet af Händlerbunds jurister med speciale i IT-ret og kontrolleres løbende for at være i overensstemmelse med lovgivningen. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og påtager sig ansvaret i tilfælde af advarsler. Mere detaljerede oplysninger kan findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.sidste opdatering: 29.11.2022